IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

N-WEB

N-WEB - Web servise per permbajtje

Zhvillimi i teknologjive te internetit gjithnje kerkon zgjidhje te reja inovative per plasimin e informatave me te reja gjer te shfrytezuesit e rregullt te internetit . Trendi? i ashtuquajtur „Web 2.0“ shkaktoi pasion te vertete ne te ashtuquajturat permbajtje interaktive te cilat mundesojne zmadhimin e vizituesve te Webfaqes sone .

Per kete arsye , NEKST-EM DOOEL leshoi ne perdorim te ashtuquajturin "N-WEB" i cili , me ndihmen e teknologjive moderne , mundeson qe informatat me te reja , gjithnje te jene ne sherbimin tuaj dhe vizituesve tuaj . N-WEB permban keto komponente :

N-WEB STATS - sistem per analizen e vizituesve te Webfaqes, me mundesi per krijimin e raporteve per numrin dhe llojin e vizituesve , per shprehite e tyre , percjellje (vezhgim) per popularitetin e disa permbajtjeve ose te gjithe faqes si teresi.

N-WEB POLL - sistem per anketim anonim per vizituesit Tuaj, me mundesi te zgjedhjes se pergjigjeve tuaja per te cilat mendoni se ne kete momentjane aktuale per Ju dhe vizituesit Tuaj.

N-WEB METEO - Sistem per marjen e kushteve momentale meteorologjike pe te gjithe qytetet me te medha ne Republiken e Maqedonise. Te dhenat u dedikohen kushteve momentale kohore te prezentuara ne menyre vizuele dhe numerike te temeperatures se ajrit, lageshtise dhe shpejtesise se eres.

N-WEB SEARCH - sistem pe per shfletimin e hapesires se Internetit ne Maqedoni , me opcion te vecante te beje kerkim vetem ne faqen Tuaj .

N-WEB MAILMAN - sistem per organizim te gazetes elektronike , te ashtuquajtur "newsletter" qe mundeson venien e atyre te dhenave per temat qe shprehin interes , qe pastaj Ju t`u prezentoni te reja sipas nevojes ne ndonje interval kohor te caktuar .

Gjate disejnimit te produkteve , kujdes i vecante i eshte kushtuar modestise se implementimit te permbajtjeve pa njohuri paraprake te gjuheve programore ose gjuhes HTML . Interakcioni behet nepermjet te kopjimit te kodit i cili menjehere aktivizohet ne faqen tuaj . Marrja e te dhenave behet nepermjet N-WEB serverit me ane te te cilit fitohet kualitet i lart dhe shpejtesi ne prezentimin e te dhenave .

 

Cmimet e N-WEB komponenteve :
N-WEB STATS 600 den + 18% TVSH / per nje vjet
N-WEB SEARCH 600 den + 18% TVSH / per nje vjet
N-WEB METEO 1200 den + 18% TVSH / per nje vjet
N-WEB POLL 1200 den + 18% TVSH / per nje vjet
N-WEB MAILMAN 3500 den + 18% TVSH / per nje vjet
Lirim nese shfrytezohen disa komponente bashke
5 komponente 20% lirim
4 komponente 15% lirim
3 komponente 10% lirim
2 komponente 5% lirim