IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

URIME FESTAT E PASHKEVE

Konferencë për Sipërmarrjen e Grave dhe Qasjen në Kapital

Konferenca, e mbajtur në 03.03.2020 (e Martë), në Hotelin Porta në Shkup, duke filluar nga ora 10:00, u përqëndrua në mbështetjen e sipërmarrjes femërore në vend dhe rajon, rrjetëzimin e grave sipërmarrëse në nivelin rajonal dhe prezantimi i masave për qasje në financa të ofruara në vendin tonë, me praninë e dooel NEXT-EM.

Prezantimi i raportit të Pestë periodik të monitorimit për punën e AVMS dhe AEK

Eurothink - Qendra për Strategji Evropiane, OJQ Infocenter, Transparenca Maqedoni dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut prezantuan raportin e pestë të monitorimit periodik dhe punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale (AVMS) dhe Agjencisë për Komunikime Elektronike (AEC), si pjesë e projektit "Monitorimi i Performancës, Efektivitetit, Transparencës dhe Përgjegjësisë së Organeve Rregullatore të Mediave - Vëzhgimi i Përformancës".

Gëzuar festat

Tarifat parafiskale - një barrë për kompanitë

Me ftesë të Finance Think, NEXT-EM mori pjesë në një prezantim të Analizës Hulumtuese të Taksave Para-Fiskale për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, të përgatitur nga Finance Think, mbajtur në 25 Dhjetor 2019. në Hotelin Marriott.

     
Syndicate content